Regulamin Serwisu

Regulamin serwisu MojaZupa.pl, Zupowego Forum i Zupowego Chatu &
Zasady prywatności oraz warunki korzystania z usług MojaZupa.pl

Za każdym razem kiedy w niniejszym dokumencie mowa o "MojaZupa", "MojaZupa.pl" lub "Serwis" - należy przez to rozumieć serwis społeczności sympatyków serwisu Soup.io, oraz związane z nim usługi, dostępne pod adresami; http://mojazupa.pl, http://mojazupa.pl/chat/, http://mojazupa.pl/forum/, które to serwisy i usługi należą do Administratora

Kiedy mowa o "Administratorze" lub "Obsłudze" - należy przez to rozumieć Administratora serwisu oraz Administratora danych osobowych tj. Grupa RedKing oraz osoby upoważnione, świadczące pomoc i obsługujące serwis w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

Zasady opisane w niniejszym dokumencie wchodzą w życie z dniem 07 sierpnia 2013 roku. Prosimy o zapoznanie się z warunkami korzystania z MojaZupa przed rejestracją oraz każdorazowo przed korzystaniem ze stron i serwisów MojaZupa. Akceptacja Regulaminu oraz zgoda na wszystkie warunki określone w Regulaminie jest obligatoryjna, korzystanie z serwisów i stron MojaZupa oznacza, iż znasz i akceptujesz wszystkie postanowienia Regulaminu. 

Korzystanie z serwisu oznacza każdą operację wykonaną bezpośrednio lub pośrednio (za pomocą programów, przeglądarek i innych narzędzi), przez Użytkownika, na stronach serwisów MojaZupa, prowadzącą do publikowania, przesłania, pobrania, uzyskiwania dostępu i uzyskiwania jakichkolwiek treści i danych, w tym danych osobowych, danych profili, danych kontaktowych oraz zdjęć i filmów. Bez względu na to, czy operacja taka wymaga rejestracji i logowania w serwisie MojaZupa.pl czy też nie.

Użytkownik, korzystając z MojaZupa.pl zgadza się na kontakt z treściami publikowanymi przez innych użytkowników oraz prezentacje jego danych w sposób przyjęty przez Administratora.

Serwis MojaZupa.pl dedykowany jest dla Polskiej społeczności oraz sympatyków serwisu www.soup.io - którego jedynym właścicielem, podmiotem odpowiedzialnym i właścicielem praw autorskich jest euphoria GmbH, Schönbrunnerstraße 61/B12, 1050 Vienna, Austria.


§1. Wprowadzenie.

Witamy na stronach MojaZupa. Wchodząc na strony naszych usług (Serwis społeczności, Forum Chat), wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków, których celem jest zagwarantowanie wszystkim użytkownikom bezpiecznego korzystania z witryn i usług. Serwis MojaZupa jest prowadzony przez "Administratora" - Grupa RedKing. Kontakt i uwagi: admin@redking.pl. Serwis MojaZupa oraz usługi z nim powiązane takie jak Forum i Chat stanowią wspólnie odrębną markę MojaZupa i są w całości chronione prawem autorskim oraz podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy o ochronie praw autorskich. 

Serwis wraz z wszelkimi usługami, jak również domeny internetowe www.mojazupa.pl oraz www.zupowicze.pl, pod którymi działają usługi, stanowią własność Administratora z zastrzeżeniem wszelkich praw do treści oraz do marki jaką wspólnie stanowią. Serwis nie jest elementem serwisu soup.io i nie ma żadnego powiązania z podmiotem odpowiedzialnym za serwis soup.io. Naruszanie praw wynikających z niniejszego Regulaminu podlega odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej.


§2. Korzystanie z serwisu MojaZupa.pl

Warunkiem korzystania ze stron MojaZupa i usług powiązanych, jest Twoja zgoda na to, że nie będziesz: 

 • naruszać żadnych przepisów prawa obowiązujących na terytorium RP;
 • zamieszczać obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;
 • podawać fałszywych lub mylących informacji;
 • naruszać praw osób trzecich;
 • żądać od Administratora udzielania odpowiedzi w sprawach na które odpowiada treść Regulaminu;
 • żądać od Administratora zmiany danych Twojego konta lub ich poprawiania i usuwania gdyż użytkownik został poinformowany o prawie samodzielnego wglądu, poprawiania i usuwania danych w procesie zautomatyzowanym, poprzez panel użytkownika, dostępny po zalogowaniu w serwisie, zgodnie z §4 Regulaminu "Ochrona danych osobowych" oraz pozostałymi warunkami niniejszego Regulaminu;
 • rozpowszechniać oraz publikować spamu, tzw. „łańcuszków internetowych” ani piramid;
 • rozpowszechniać wirusów ani żadnych innych technologii mogących zaszkodzić MojaZupa oraz interesom lub własności użytkowników serwisu MojaZupa;
 • żądać zwrotu jakichkolwiek opłat dokonanych ewentualnie za usługi płatne, bez względu na przyczynę roszczeń;
 • naruszać niniejszego Regulaminu;
 • zgłaszać żądania i reklamacje wynikające z własnego błędu i/lub wynikających z nieznajomości warunków, opisanych w Regulaminie;
 • podejmować działań, które nadmiernie obciążają naszą infrastrukturę lub zakłócają poprawne funkcjonowanie serwisu MojaZupa i usług;
 • kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści tworzonych przez inne osoby bez ich wyraźnej zgody oraz bez zgody Administratora;
 • korzystać z jakiegokolwiek robota (spidera, scrapera, floodera itp.) lub innych zautomatyzowanych narzędzi, aby w jakimkolwiek celu uzyskać dostęp do strony MojaZupa. przesyłać i/lub gromadzić pochodzące z niej treści bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;
 • w jakikolwiek sposób zbierać ani gromadzić informacji o innych użytkownikach, w tym danych kontaktowych i ich adresów e-mail, bez ich wyraźnej zgody;
 • omijać podejmowanych przez nas środków ograniczających lub uniemożliwiających Ci korzystanie z serwisu MojaZupa.


§3. Informacje osobiste, dane osobowe oraz polityka prywatności.

Korzystając z serwisu MojaZupa, wyrażasz świadomą zgodę na gromadzenie, przesyłanie, przechowywanie oraz wykorzystanie przez Administratora Twoich informacji osobistych. Informacje te przechowywane są na serwerach mogących znajdować się na terenie; Polski, Francji lub Niemiec. Zgadzasz się również na otrzymywanie od nas powiadomień systemowych oraz ogłoszeń Administratora na adres e-mail użyty podczas rejestracji jak i na numer telefonu w przypadku podania takich danych i/lub w przypadku weryfikacji konta za pomocą wiadomości SMS.

Zgadzasz się także na wykorzystywanie Twoich danych w ramach innych usług MojaZupa oraz innych usług i serwisów należących do grupy RedKing jak również do wykorzystywania Twoich zdjęć, filmów i treści profilu w celach reklamowych i w celach tworzenia materiałów reklamowych takich jak banery, zaproszenia i inne.

W każdej chwili masz prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie Twoich danych przez Grupę RedKing poprzez usunięcie swojego profilu z naszego serwisu.


§4. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 202 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa RedKing, 38-200 Jasło, Konopnickiej 34a, wszelkie publikowane dane przetwarzane są zgodnie z niniejszym Regulaminem w zbiorze danych Administratora: Centrum Danych RedKing, zgłoszonego do Generelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod Nr księgi: 111368 Data zatw./aktual.: 2012-04-20  Nr zgł.: 013305/2011.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji wszystkich usług serwisu, oraz realizacji innych usług dodatkowych w których uzyte zostaną Pani/Pana dane jak również w celach reklamowych i statystycznych zgodnie z warunkami Regulaminu Usług. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom i podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

3.Prawo wglądu, poprawiania i usuwania danych osobowych;

Posiada Pani/Pan prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia 
poprzez samodzielne korzystanie z funkcji edycji lub usunięcia profilu, dostępne w panelu klienta pozalogowaniu się w serwisie, zgodnie z warunkami określonymi w §4 Regulaminu, za pomocą stron opisanych w §5 Regulaminu - "Edycja danych i usuwanie konta/danych z serwisu MojaZupa".

4. Podanie danych osobowych oraz rejestracja i korzystanie z serwisu jest dobrowolne. 

5. Administrator nie gromadzi, nie przetwarza, nie monitoruje i nie zapisuje danych użytkowników oraz adresów e-mail użytkowników do których użytkownicy strony przesyłają zaproszenia przez stronę polecenia tj. "Poleć stronę znajomym". Za przesyłanie zaproszeń odpowiadają użytkownicy podający dane na stronie polecenia. Administrator zastrzega sobie dowolną modyfikację treści wiadomości przesyłanych jako polecenie. 


§5. Edycja danych i usuwanie konta/danych z serwisu MojaZupa.

a) Edycji swoich danych, Użytkownik dokonuje wyłącznie samodzielnie, po zalogowaniu, poprzez następujące strony sieci WWW:

 • Edycja: http://MojaZupa.pl/account/profile/
 • Zmiana typu konta (FREE/ACTIVE): http://MojaZupa.pl/account/settings/
 • Zmiana hasła: http://MojaZupa.pl/account/settings/
 • Ustawienia prywatności: http://MojaZupa.pl/account/privacy/

b) Obsługa serwisu nie realizuje zleceń dotyczących kont użytkowników i nie realizuje dyspozycji dokonywania zmian i/lub usunięcia konta za użytkownika. 

Usunięcie konta.

c) Usunięcie konta z serwisu MojaZupa.pl oznacza przepadek wszelkich posiadanych przywilejów, uprawnień, punktów i weryfikacji bez możliwości roszczeń o zwrot jakichkolwiek poniesionych kwot oraz rekompensaty za niewykorzystany okres trwania usługi. Usunięcie konta jest nieodwracalne! 

d) Ze względów bezpieczeństwa usunięcie konta oraz zaprzestanie przez Administratora przetwarzania danych osobowych użytkownika jest możliwe wyłącznie poprzez przesłanie pisemnego wniosku o usunięcie konta. POBIERZ WNIOSEK (PDF). Poprawnie wypełniony wniosek wraz z kserokopią obu stron dowodu osobistego należy przesłać na adres umieszczony we wniosku

e) Usunięcie konta nastąpi w terminie 14 dni od chwili otrzymania poprawnie wypełnionego wniosku wraz z kserokopią dowodu potwierdzającego tożsamość. W przypadku, gdy użytkownik nie posiada dowodu osobistego należy dołączyć kserokopię innego oficjalnego dokumentu ze zdjęciem (Prawo jazdy lub Paszportu).

f) Wnioski niekompletne i/lub zawierające błędy i/lub nieczytelne i/lub niepodpisane i/lub nie zawierające dołączonej czytelnej kserokopii dowodu osobistego lub innego akceptowanego dokumentu tożsamości nie będą rozpatrywane.


§6. Oświadczenie prawne

Ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje, które zamieszczasz w serwisie MojaZupa, oraz za wszystkie konsekwencje mogące wyniknąć z Twojego ogłoszenia, publikacji treści, zdjęć, filmów i wszelkich innych treści publikowanych w Twoim profilu oraz wysyłanych wiadomości i komentarzy. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia opublikowania lub usunięcia wedle własnego uznania, które naszym zdaniem są nieodpowiednie lub naruszają warunki niniejszego Regulaminu. Zastrzegamy sobie również prawo wedle własnego uznania do czasowego lub trwałego ograniczenia prawa użytkownika do korzystania ze strony, w tym do usunięcia lub ograniczenia usług dodatkowych zakupionych przez użytkownika takich jak weryfikacja, konto promowane i/lub odmówienia użytkownikowi prawa do rejestracji w serwisie w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nadużyć. W przypadku stwierdzenia nadużyć Administrator nie ma obowiązku informować o przyczynach nałożonych ograniczeń lub usunięcia usług.


§7. 
Nadużywanie serwisu MojaZupa.

MojaZupa oraz społeczność użytkowników MojaZupa współpracują ze sobą, aby zapewnić prawidłowe działanie strony i bezpieczeństwo podczas korzystania z niej. Prosimy, zgłaszaj nam zauważone problemy, treści o charakterze obraźliwym lub naruszenia zasad za pomocą naszego systemu zgłoszeniowego. 


Nie ograniczając innych środków zaradczych, możemy wysyłać ostrzeżenia, ograniczyć lub przerwać świadczenie naszych usług, usunąć zamieszczone w serwisie treści oraz podjąć czynności techniczne i prawne, aby powstrzymać użytkowników przed korzystaniem z serwisu MojaZupa, jeśli uznamy, że stwarzają oni problemy lub działają niezgodnie z naszymi zasadami. Niezależnie jednak od tego, czy zdecydujemy się podjąć jakiekolwiek z tych czynności, usunąć zamieszczone treści, ograniczyć dostęp do usług lub zablokować użytkownikowi możliwość korzystania ze strony MojaZupa, czy też nie, nie ponosimy odpowiedzialności za monitorowanie serwisu MojaZupa lub za nieautoryzowane i niezgodne z prawem treści zamieszczone w serwisie ani za sposób korzystania ze strony przez jej użytkowników. §8. Opłaty i usługi.

a) Konto FREE - jest domyślnym kontem które otrzymuje każdy użytkownik po zakończeniu rejestracji i poprawnym potwierdzeniu własności adresu e-mail. Posiadacze konta FREE nie ponoszą żadnych opłat z tytułu korzystania z serwisu.

Posiadacze konta FREE podlegają ograniczeniom możliwości komunikacji z innymi użytkownikami zgodnie ze specyfikacją kont dostępną na stronie http://mojazupa.pl/account/settings/ - dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników.

b) Konto ACTIVE - jest kontem specjalnym, które użytkownik może wykupić na określony okres czasu i które umożliwia komunikację z innymi użytkownikami serwisu za pomocą wiadomości prywatnych i innych kanałów komunikacji dostępnych w serwisie. 

Każdy zakup/przedłużenie ważności konta ACTIVE jest jednorazowe i nie wiąże się z jakimikolwiek zobowiązaniami płatniczymi na przyszłość! Dokonując zakupu lub przedłużenia użytkownik sam decyduje na jaki okres chce dokonać zakupu lub przedłużenia ważności konta ACTIVE. Po wygaśnieciu ważności konta ACTIVE użytkownik automatycznie "wraca" do konta FREE i nadal może korzystać z serwisu zgodnie ze specyfikacją konta FREE.

Dostępne opcję zakupu/przedłużenia konta ACTIVE to 30, 60 i 180 dni oferowane w cenie 3, 5 i 9 zł. W ramach opłaty za konto ACTIVE użytkownik otrzymuje więcej uprawnień oraz ma możliwość komunikowania się zgodnie ze specyfikacją kont dostępną na stronie http://mojazupa.pl/account/settings/ - dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników. 

Bez względu na typ konta i zakres uprawnień użutkownika, każdy użytkownik serwisu podlega specjalnym ograniczeniom użytkowym gwarantującym stabilność serwisu, zgodnie z §10 Regulaminu "Ograniczenia użytkowe".§9. Treść. 

Serwis MojaZupa zawiera treści zamieszczone zarówno przez Obsługę, jak i naszych użytkowników. Strona MojaZupa jest chroniona przez prawo autorskie i prawo międzynarodowe. Treści wyświetlane w serwisie MojaZupa lub za jej pośrednictwem są zgodnie z prawem autorskim i konwencjami międzynarodowymi chronione jako praca zbiorowa i/lub kompilacja. Wyrażasz zgodę, że nie możesz kopiować, rozpowszechniać i modyfikować treści pochodzących z serwisu MojaZupa bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody. Nie możesz dezasemblować ani dekompilować, odtwarzać ani podejmować żadnych innych prób w celu poznania kodu źródłowego serwisu MojaZupa. Bez ograniczania powyższego postanowienia nie możesz reprodukować, kopiować, sprzedawać i odsprzedawać ani wykorzystywać w żadnym innym celu żadnych elementów strony MojaZupa (poza utworzonymi przez siebie treściami). Przekazując nam treści, potwierdzasz, że masz prawo do udzielenia nam, i udzielasz nam niewyłącznego, ogólnoświatowego, bezterminowego, nieodwołalnego, bezpłatnego i pozwalającego na udzielanie dalszych licencji pozwolenia na wykonywanie praw autorskich, praw do upubliczniania i praw do bazy danych w odniesieniu do tych treści wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji niniejszej umowy przez MojaZupa (w tym: świadczenia usług hostingowych, przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzanie danych w celach reklamowych i statystycznych). Celem uniknięcia potencjalnych wątpliwości zgadzasz się na to, że jesteś jedynym podmiotem odpowiedzialnym za swoje ogłoszenia i że MojaZupa nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dostarczone przez Ciebie treści.


§10. Ograniczenia użytkowe

Ograniczenia użytkowe to limity dotyczące wszystkich użytkowników, mające na celu zapewnienie stabilnej pracy MojaZupa oraz mające na celu zapobieganie nadużyciom jak spam (niezamawiana korespondencja). W ramach limitów użytkowych serwis MojaZupa posiada następujące ograniczenia; a) Ilość wysyłanych wiadomości przez użytkownika, przez jedną godzinę, nie może być większa niż 30 wiadomości. b) Ilość wysłanych komentarzy, na jedną godzinę, nie może być większa niż 10. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania także innych ograniczeń wobec pozostałych usług dostępnych w MojaZupa. Ograniczenia użytkowe obowiązują wszystkich użytkowników MojaZupa. 
§11. 
Naruszanie praw

Nie wolno zamieszczać treści, które naruszają prawa osób trzecich. Obejmuje to między innymi treści, które naruszają prawa własności intelektualnej takie jak prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych (np. oferowanie podrabianych towarów na sprzedaż). W serwisie MojaZupa właściciele praw autorskich, praw do znaków towarowych i innych praw stanowiących własność osób trzecich, mogą zgłaszać ogosyenia, tređci i oferty naruszające ich prawa oraz wysyłać prośby o usunięcie tych treści. Jeżeli przedstawiciel prawny upoważnionej strony we właściwy sposób przekaże nam takie zgłoszenie, profil, ofertę, treść i ogłoszenia naruszające prawa własności intelektualnej zostaną usunięte przez MojaZupa.§12. 
Zgłaszanie naruszeń:

Aby zgłosić naruszenie, wystarczy, że wypełnisz formularz Powiadomienie o naruszeniu i prześlesz go mailem na adres Administratora MojaZupa; admin@redking.pl. Aby móc zgłaszać treści, które naruszają Twoje prawa, prosimy o wypełnienie formularza i jego podpisanie. Informacje wymagane w Formularzu powiadomienia o naruszeniu prawa są nam potrzebne w celu zagwarantowania, że strona zgłaszająca jest uprawiona lub posiada odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania prawnego. Informacje te muszą również umożliwiać MojaZupa jednoznaczne rozpoznanie profilu, treści lub ogłoszenia, które ma zostać usunięte. Gdy otrzymamy prawidłowo wypełniony Formularz powiadomienia o naruszeniu prawa, będziesz mógł wysyłać kolejne zgłoszenia do MojaZupa. 


Uwaga! Formularza mogą używać tylko prawomocni właściciele praw własności intelektualnej lub podmioty/osoby za notarialnym potwierdzeniem praw do takiego reprezentowania. Powiadomienie o naruszeniu ma na celu zapewnienie, że publikowane treści nie naruszają praw autorskich, praw do znaku handlowego, interesów osób trzecich, ani praw własności intelektualnej stron trzecich. 


W przypadku innych pytań użytkownicy odwiedzający stronę i ogłoszeniodawcy mogą skontaktować się z MojaZupa korzystając z naszego działu Pomocy lub adesu e-mail. 


Zrzeczenie się odpowiedzialności. Żadne z poniższych zapisów nie ograniczają naszej odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd ani za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem ze strony naszych pracowników lub przedstawicieli. Zgadzasz się, że nie będziesz pociągał nas do odpowiedzialności za treści publikowane przez innych użytkowników oraz działania innych użytkowników. 


Nie ingerujemy w treść profili (w tym treści audio, foto i wideo), poczty, ofert i ogłoszeń przesyłanych, publikowanych i zamieszczanych przez użytkowników ani nie uczestniczymy w transakcjach zawieranych pomiędzy użytkownikami. Większość treści dostępnych w serwisie MojaZupa jest zamieszczana przez innych użytkowników, nie gwarantujemy więc żadnej dokładności, autentyczności opublikowanych profili, treści, ofert i ogłoszeń jak również poprawności informacji kontaktowych. Nie uzielamy ponadto żadnej gwarancji bezpieczeństwa lub zgodności z prawem oferowanych usług i wszelkich publikacji dokonywanych przez użytkowników MojaZupa. 


W żadnym wypadku nie przyjmujemy odpowiedzialności za żadne treści, oferty i ogłoszenie zawierające sprzeczne z prawem, obelżywe lub oszczercze informacje, pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite, ani za żadne materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych osób, w tym bez ograniczeń za żadne przekazywane treści, które stanowią przestępstwo lub które zachęcają do przestępczej działalności, które prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób łamią obowiązujące prawo. 


Nie gwarantujemy, że witryna będzie dostępna bez przerw, a dostęp do naszych usług będzie bezpieczny i wolny od błędów, ani że wady witryny zostaną skorygowane. Mimo że podejmujemy uzasadnione starania, aby utrzymać nieprzerwane działanie strony, nie możemy go zagwarantować i nie udzielamy żadnych gwarancji ani obietnic (ani bezpośrednich, ani dorozumianych) odnośnie dostępności naszych usług. 


Zatem w zakresie dozwolonym przez prawo wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, oświadczenia i warunki, bezpośrednie lub dorozumiane, w tym te dotyczące jakości, wartości, autentyczności, jakości oraz przydatności usług oraz zamieszczonych w MojaZupa ofert ogłoszeń i danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, czy to wyrażone w pieniądzach (w tym zyski), czy jako utrata dobrego imienia lub reputacji, ani za żadne specjalne, pośrednie, wtórne szkody wynikające z korzystania przez użytkownika z serwisu MojaZupa, nawet jeśli zostaliśmy uprzedzeni o możliwości powstania takiej szkody lub mogliśmy ją przewidzieć. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na ograniczanie gwarancji lub wyłączanie odpowiedzialności za szkody i w takich przypadkach wyłączenia i ograniczenia nie mają zastosowania. 


Jeśli pomimo zapisów w poprzednim paragrafie będziemy ponosić odpowiedzialność wobec użytkownika lub jakichkolwiek osób trzecich (na podstawie umowy, deliktu, zaniedbania, ustawy lub innych źródeł), nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do wysokości kwot: (a) łącznych opłat zapłaconych przez użytkownika w ciągu 6 miesięcy poprzedzających działanie wywołujące powstanie odpowiedzialności lub (b) 300 polskich złotych. 


Osoby które nie akceptują warunków niniejszego Regulaminu nie mają prawa i nie mogą uzyskiwać dostępu do treści strony MojaZupa w żaden sposób oraz za pośrednictwem żadnych technologii. 
§13. 
Rozwiązywanie sporów

Jeśli dojdzie od sporu pomiędzy Tobą a MojaZupa, zalecamy, abyś w celu rozwiązania problemu najpierw skontaktował się z nami bezpośrednio poprzez stronę Pomocy MojaZupa. Rozpatrzymy uzasadnione prośby o rozstrzygniecie sporu według alternatywnej do procesu sądowego procedury rozstrzygania sporów, takiej jak mediacja lub arbitraż. 


Postanowienia ogólne. Niniejsze warunki oraz inne zasady opublikowane w serwisie MojaZupa stanowią pełny tekst umowy pomiędzy Tobą a MojaZupa, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy. 


Prawem właściwym dla tej umowy, zgodnie z którym jest ona pod wszystkimi względami interpretowana i realizowana, jest prawo obowiązujące w Polsce. Zgadzasz się, że jakiekolwiek roszczenia lub spory, który możesz wszcząć przeciwko MojaZupa.com, muszą być rozstrzygane przez sąd włąściwy dla miejsca  zamieszkania Administratora (Polska, Podkarpacie, Jasło). Wspólnie z MojaZupa zgadzasz się podporządkować wyłącznej jurysdykcji Polskich sądów; w przypadku roszczeń podlegających jurysdykcji sądu okręgowego zgadzasz się podporządkować jurysdykcji Sądu Rejonowego w Jaśle. Powyższy wybór jurysdykcji obowiązuje w zakresie dopuszczalnym przez prawo. 


Jeśli obecnie nie włączyliśmy do treści warunków jakichś zapisów, nie rezygnujemy z prawa do dodania ich w przyszłości. Jeśli sąd odrzuci jakiekolwiek z tych warunków, pozostałe warunki zostaną utrzymane w mocy. W zakresie dopuszczalnym przez prawo możemy automatycznie scedować tę umowę, wedle własnego uznania i zgodnie z poniższym zapisem dotyczącym powiadamiania. 


Poza powiadomieniami związanymi z nielegalnymi i naruszającymi prawo treściami wszystkie inne powiadomienia muszą być wysyłane listem poleconym na adres Administratora. Powiadomienia skierowane do Ciebie będziemy wysyłać na podany przez Ciebie adres e-mail lub listem poleconym na podany adres korespondencyjny, wedle naszego uznania. Powiadomienia wysłane listem poleconym uważa się za doręczone po upływie 5 dni od daty ich nadania. 


Możemy w każdej chwili zmienić tę umowę, a wprowadzone poprawki będą obowiązywać od chwili kolejnego logowania w MojaZupa przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła lub po upływie 30 dni od chwili opublikowania przez nas zmienionych warunków w naszej witrynie, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Żadne inne poprawki do tej umowy nie będą obowiązywać, o ile nie zostaną sporządzone w formie pisemnej oraz podpisane przez użytkowników i MojaZupa.pl.


§14. Kary umowne i nadużycia.

Strony niniejszej umowy "Regulaminu" (tj. Użytkownik i Administrator) ustalają karę umowną w wysokości 25000 PLN (6250 Euro), na rzecz Administratora, od podmiotu, osoby lub firmy, określanej w niniejszym Regulaminie "Użytkownikiem", który łamie zastrzeżenia niniejszego Regulaminu przez co działa na szkodę Administratora. Każde złamanie warunków Regulaminu stanowi działanie na szkodę Administratora serwisu MojaZupa.pl i będzie stanowić podstawę roszczeń kary umownej. Wysokość kary umownej dotyczy każdego pojedyńczego przypadku złamania zasad Regulaminu

Powyższe dotyczą głównie reklam i treści komercyjnych przesyłanych w oparciu o domniemaną zgodę gdyż Administrator wyraźnie zabrania takich działań.

Administrator będzie dochodzić ustalonego odszkodowania w pełnym wymiarze, za każdy pojedynczy przypadek łamania warunków Regulaminu. Roszczenie na drodze postępowania sądowego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy spowodowane straty przekraczają kwotę kary umownej roszczenie ulegnie zwiększeniu w celu pokrycia straty w pełnym wymiarze.

Poniższe "nadużycia specjalne" powodować będą natychmiastowe roszczenie "kary umownej" wobec osoby/osób za nie odpowiedzialne;

1. W przypadku przesyłania poprzez dostępne formularze, wiadomości prywatne, formularze komentarzy, formularze wpisów na blogu i inne kanały komunikacji; niezamawianych treści reklamowych (SPAMU);

2. W przypadku przesyłania poprzez dostępne formularze, wiadomości prywatne, formularze komentarzy, formularze wpisów na blogu i inne kanały komunikacji 
treści komercyjnych, reklam i zaproszeń o charakterze reklamowym lub komercyjnym;

3. W przypadku kopiowania danych, danych użytkowników lub jakichkolwiek innych danych ze stron serwisu MojaZupa, celem ich przetwarzania lub gromadzenia bez pisemnej zgody Administratora;

4. W przypadku publikacji niezamówionych treści reklamowych lub innych ofert komercyjnych na stronach
 MojaZupa, dotyczy to zwłaszcza: treści linków i obrazów promujących markę, produkt lub usługi. Publikowanych w komentarzach, galeriach zdjęć, w profilu użytkownika lub przesyłanych poprzez wewnętrzne wiadomości prywatne i za pomocą innych udostępnianych użytkownikom kanałów komunikacji.


§15. Informacje o Administratorze MojaZupa.pl

Serwis MojaZupa prowadzony jest przez Administratora, tj.: Grupa RedKing. Aby uzyskać pomoc dotyczącą korzystania z serwisu MojaZupa, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktu; http://mojazupa.pl/contactus/

Obsługa zastrzega sobie prawo nie udzielanie odpowiedzi na pytania które zostały omówione w niniejszym Regulaminie.


§16. Nieznajomość regulaminu.

a) Nieznajomość warunków Regulaminu nie może być podstawą żadnych roszczeń, pretensji oraz braku respektowania przez Użytkownika zasad i warunków Regulaminu przyjętych w procesie Rejestracji / Logowania / Użytkowania Serwisu.

b) Użytkownik, każdorazowo, korzystając z serwisu MojaZupa.pl oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią, która ukończyła 18 lat i ma świadomość, iż serwis MojaZupa.pl zawiera treści publikowane przez innych użytkowników w tym możliwe są treści kontrowersyjne i/lub erotyczne. Użytkownik zgadza się na kontakt z takimi treściami.

c) Ponadto, każdorazowo korzystając z serwisu MojaZupa.pl, użytkownik oświadcza, iż zna, rozumie i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.


§17. Adnotacja; prawo własności i korzystania z Regulaminu

Niniejszy Regulamin stanowi własność Administratora i podlega ochronie prawnej, zabranie się jego kopiowania, rozpowszechniania i wykorzystywania bez pisemnej zgody Administratora MojaZupa.pl